Ochrona danych osobowych

-the timeless-piano-project-

Polityka prywatności

.

Wprowadzenie i przegląd

.

Sporządziliśmy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności (wersja 30.11.2022-112343890), aby zapewnić Państwu przegląd naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności zgodnie z wymogami Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 i obowiązujące przepisy krajowe, aby wyjaśnić, jakie dane osobowe (w skrócie dane) my jako administratorzy danych – oraz zlecone przez nas – podmioty przetwarzające (np. dostawcy) przetwarzamy, będziemy przetwarzać w przyszłości i jakie masz możliwości prawne. Użyte określenia należy rozumieć jako neutralne pod względem płci.
. W skrócie: Informujemy Cię kompleksowo o danych, które przetwarzamy na Twój temat.

.

Oświadczenia o ochronie danych osobowych zwykle brzmią bardzo technicznie i używają terminologii prawniczej. Natomiast niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu opisanie najważniejszych dla Ciebie rzeczy w sposób jak najbardziej prosty i przejrzysty. O ile sprzyja to przejrzystości, techniczne terminy są wyjaśniane w sposób przyjazny dla czytelnika, podawane są linki do dalszych informacji i stosowane są grafiki. Tym samym informujemy jasnym i prostym językiem, że dane osobowe przetwarzamy w ramach naszej działalności gospodarczej tylko wtedy, gdy istnieje odpowiednia podstawa prawna. Z pewnością nie jest to możliwe poprzez dostarczanie jak najbardziej zwięzłych, niejasnych i legalistycznych wyjaśnień, co jest często standardową praktyką w Internecie, jeśli chodzi o ochronę danych. Mam nadzieję, że poniższe wyjaśnienia są interesujące i pouczające, a może jest jedna lub dwie informacje, których nie znałeś.
Jeśli nadal masz pytania, prosimy o kontakt z odpowiedzialnym biurem wymienionym poniżej lub w nadruku, o skorzystanie z podanych linków i zapoznanie się z dalszymi informacjami na stronach internetowych osób trzecich. Nasze dane kontaktowe można oczywiście znaleźć również w nadruku.

.

Scope

.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez nas w firmie oraz wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez firmy działające na nasze zlecenie (podmioty przetwarzające zlecenia). Przez dane osobowe rozumiemy informacje w rozumieniu art. 4 nr 1 DSGVO, takie jak imię i nazwisko osoby, adres e-mail i adres pocztowy. Przetwarzanie danych osobowych zapewnia nam możliwość oferowania i fakturowania naszych usług i produktów, zarówno online, jak i offline. Zakres niniejszej polityki prywatności obejmuje:

.
 • wszystkie obecności online (strony internetowe, sklepy internetowe), które prowadzimy
 • .
 • Obecność w mediach społecznościowych i komunikacja mailowa
 • .
 • aplikacje mobilne na smartfony i inne urządzenia
 • .

Skrótowo: Polityka prywatności dotyczy wszystkich obszarów, w których dane osobowe są przetwarzane w firmie za pośrednictwem wyżej wymienionych kanałów w sposób zorganizowany. Jeśli nawiążemy z Tobą stosunki prawne poza tymi kanałami, w stosownych przypadkach poinformujemy Cię o tym oddzielnie.

.

Legalbases

.

W poniższym oświadczeniu o ochronie prywatności w przejrzysty sposób informujemy o zasadach i przepisach prawnych, tj. podstawach prawnych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych.
Jeśli chodzi o prawo UE, odnosimy się do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Oczywiście możesz przeczytać to Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych UE online na EUR-Lexie, bramie do prawa UE, pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679.

Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

.
  .
 1. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO): Udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych w określonym celu. Przykładem może być przechowywanie danych wprowadzonych przez użytkownika w formularzu kontaktowym.
 2. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO): W celu realizacji zawartej z Tobą umowy lub zobowiązań przedumownych przetwarzamy Twoje dane. Na przykład, jeśli zawieramy z Tobą umowę kupna, potrzebujemy danych osobowych z wyprzedzeniem.
 3. Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO): Jeśli ciąży na nas obowiązek prawny, przetwarzamy Twoje dane. Na przykład, jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania faktur dla celów księgowych. Zawierają one zazwyczaj dane osobowe.
 4. Regitimate interests (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO): W przypadku uzasadnionych interesów, które nie ograniczają Twoich podstawowych praw, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych. Na przykład musimy przetwarzać pewne dane, aby obsługiwać naszą stronę internetową w sposób bezpieczny i ekonomicznie efektywny. Przetwarzanie to stanowi zatem uzasadniony interes.

Inne warunki, takie jak wykonywanie zapisu w interesie publicznym i wykonywanie władzy publicznej, jak również ochrona żywotnych interesów, zwykle nie występują w naszym przypadku. Jeśli taka podstawa prawna miałaby być istotna, zostanie wskazana w odpowiednim miejscu.

Oprócz podstawy prawnej zapisu danych.

Oprócz rozporządzenia unijnego obowiązują również przepisy krajowe:

.
 • W Austrii jest to ustawa federalna o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych), w skrócie DSG.
 • .
 • W Niemczech obowiązuje Federalna Ustawa o Ochronie Danych, w skrócieBDSG.
 • .

Jeśli mają zastosowanie inne przepisy regionalne lub krajowe, poinformujemy Cię o nich w kolejnych częściach.

.

Contact-data-responsible

.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych lub przetwarzania danych osobowych, poniżej znajdziesz dane kontaktowe osoby lub organu odpowiedzialnego:
Stefan Knüpfer
. Pilzgasse 23-29/5/11
1210 Wiedeń

Email: info@piano-duo.blog.
. Telefon: +43 660 8713582.

czas przechowywania

.

Naszą ogólną polityką jest przechowywanie danych osobowych tylko tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne do świadczenia naszych usług i produktów. Oznacza to, że usuwamy dane osobowe, gdy tylko przestaje istnieć powód ich przetwarzania. W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani przez prawo do zachowania pewnych danych nawet po ustaniu pierwotnego celu, na przykład dla celów księgowych.

.

W przypadku, gdy życzą sobie Państwo usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dane zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe i o ile nie ma obowiązku ich przechowywania.

.

Poniżej poinformujemy Cię o konkretnym czasie trwania danego przetwarzania danych, o ile będziemy mieli dalsze informacje na ten temat.

.

Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

.

Na podstawie art. 13, 14 GDPR informujemy o następujących prawach przysługujących Państwu w celu zapewnienia rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych:

.
 • Zgodnie z art. 15 GDPR masz prawo dostępu do tego, czy przetwarzamy dane na Twój temat. W takim przypadku mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych oraz poznania następujących informacji:
  • cel, dla którego przetwarzamy;
  • .
  • kategorie, czyli rodzaje danych, które są przetwarzane;
  • .
  • kto otrzymuje te dane i jeśli dane są przekazywane do krajów trzecich, jak można zagwarantować bezpieczeństwo;
  • .
  • jak długo dane będą przechowywane;
  • .
  • istnienie prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • .
  • że możesz złożyć skargę do organu nadzorczego (linki do tych organów znajdziesz poniżej);
  • .
  • pochodzenie danych, jeśli nie zebraliśmy ich od Ciebie;
  • .
  • czy przeprowadzane jest profilowanie, tj. czy dane są automatycznie analizowane w celu uzyskania osobistego profilu użytkownika.
 • .
 • Masz prawo do sprostowania danych na mocy art. 16 GDPR, co oznacza, że musimy uporządkować dane, jeśli znajdziesz błędy.
 • .
 • Zgodnie z art. 17 GDPR, masz prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), co konkretnie oznacza, że możesz zażądać usunięcia swoich danych.
 • .
 • Zgodnie z art. 18 GDPR masz prawo do ograniczenia przetwarzania, co oznacza, że możemy jedynie przechowywać dane, ale nie wykorzystywać ich dalej.
 • .
 • Zgodnie z art. 20 GDPR masz prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że na żądanie dostarczymy Ci Twoje dane w powszechnie stosowanym formacie.
 • .
 • Zgodnie z art. 21 GDPR, masz prawo do sprzeciwu, co wiąże się ze zmianą przetwarzania po egzekwowaniu prawa.
  • Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) (interes publiczny, wykonywanie władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes), możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Następnie sprawdzimy tak szybko, jak to możliwe, czy możemy zgodnie z prawem zastosować się do tego sprzeciwu.
  • Jeżeli dane są wykorzystywane do prowadzenia reklamy bezpośredniej, w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tego typu przetwarzania danych. Nie możemy wykorzystywać Twoich danych do marketingu bezpośredniego po tym czasie.
  • Jeśli dane są wykorzystywane do przeprowadzania profilowania, w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tego typu przetwarzania danych. Po tym czasie nie możemy już wykorzystywać Twoich danych do profilowania.
 • .
 • Na mocy art. 22 GDPR możesz mieć prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (na przykład profilowaniu).
 • .
 • Na podstawie art. 77 GDPR mają Państwo prawo do złożenia skargi. Oznacza to, że w każdej chwili możesz złożyć skargę do organu ochrony danych, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza GDPR.

W skrócie:Masz prawa – nie wahaj się skontaktować z wymienionym powyżej administratorem danych z nami!

.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub Twoje prawa do ochrony danych osobowych zostały naruszone w inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W przypadku Austrii jest to organ ochrony danych, którego stronę internetową można znaleźć pod adresem https://www.dsb.gv.at/. W Niemczech dla każdego kraju związkowego istnieje komisarz ds. ochrony danych. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji (BfDI). Za naszą firmę odpowiada następujący lokalny organ ochrony danych osobowych:

.

Przekazywanie danych do krajów trzecich

.

Przekazujemy lub przetwarzamy dane do państw spoza UE (państw trzecich) tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na takie przetwarzanie, gdy jest to wymagane przez prawo lub konieczne na podstawie umowy i w każdym przypadku tylko w zakresie, w jakim jest to ogólnie dozwolone. Twoja zgoda jest w większości przypadków najważniejszym powodem, dla którego możemy zlecić przetwarzanie danych w państwach trzecich. Przetwarzanie danych osobowych w krajach trzecich, takich jak Stany Zjednoczone, gdzie wielu sprzedawców oprogramowania oferuje usługi i ma swoje lokalizacje serwerów, może oznaczać, że dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w nieoczekiwany sposób.

Wyraźnie wskazujemy, że przetwarzanie danych osobowych w krajach trzecich nie jest ogólnie dozwolone.

Wyraźnie wskazujemy, że według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony przy przekazywaniu danych do USA. Przetwarzanie danych przez amerykańskie usługi (takie jak Google Analytics) może spowodować, że dane nie będą przetwarzane i przechowywane anonimowo. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do danych indywidualnych. Ponadto istnieje możliwość, że zebrane dane mogą być połączone z danymi z innych usług tego samego dostawcy, o ile użytkownik posiada odpowiednie konto użytkownika. W miarę możliwości staramy się korzystać z lokalizacji serwerów na terenie UE, gdzie jest to oferowane.

.

W odpowiednich punktach niniejszej polityki prywatności przedstawimy Ci bardziej szczegółowe informacje na temat przekazywania danych do państw trzecich, jeśli ma to zastosowanie.

.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych

.

W celu ochrony danych osobowych wdrożyliśmy środki zarówno techniczne, jak i organizacyjne. Tam gdzie możemy, szyfrujemy lub pseudonimizujemy dane osobowe. W ten sposób maksymalnie utrudniamy, w ramach naszych możliwości, osobom trzecim wnioskowanie o danych osobowych z naszych danych.

.

Art. 25 GDPR mówi tu o “ochronie danych poprzez projektowanie technologiczne i poprzez ustawienia domyślne sprzyjające ochronie danych”, a więc oznacza, że zarówno oprogramowanie (np. formularze), jak i sprzęt (np. dostęp do serwerowni) powinny być zawsze projektowane z myślą o bezpieczeństwie i że należy podjąć odpowiednie środki. W dalszej części artykułu, w razie potrzeby, bardziej szczegółowo omówimy konkretne działania.

.

Szyfrowanie TLS z https

.

TLS, szyfrowanie i https brzmią bardzo technicznie i są. Korzystamy z protokołu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure oznacza "bezpieczny protokół przesyłania hipertekstu"), aby przesyłać dane w sposób odporny na stukanie w Internecie.
. Oznacza to, że cała transmisja wszystkich danych z Twojej przeglądarki do naszego serwera internetowego jest zabezpieczona – nikt nie może “podsłuchiwać”.

.

To oznacza, że dodaliśmy dodatkową warstwę bezpieczeństwa i spełniamy wymogi ochrony danych poprzez projektowanie technologii (art. 25(1) DSGVO). Dzięki zastosowaniu TLS (Transport Layer Security), protokołu szyfrującego służącego do bezpiecznej transmisji danych w Internecie, możemy zapewnić ochronę poufnych danych.
. Zastosowanie tej ochrony transmisji danych można rozpoznać po małym symbolu kłódki w lewym górnym rogu przeglądarki, po lewej stronie adresu internetowego (np. beispielseite.de) oraz zastosowaniu schematu https (zamiast http) jako części naszego adresu internetowego.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szyfrowaniu, polecamy wyszukiwanie w Google “Hypertext Transfer Protocol Secure wiki”, aby uzyskać dobre linki do bardziej szczegółowych informacji.

.

order-processing-contract (AVV)

.

W tej części chcielibyśmy wyjaśnić, czym jest umowa o przetwarzanie danych i dlaczego jest potrzebna. Ponieważ słowo “umowa o realizację zamówienia” jest dość buńczuczne, również tutaj w tekście często będziemy używać po prostu skrótu AVV. Jak większość firm, nie działamy sami, ale również sami korzystamy z usług innych firm lub osób prywatnych.  Poprzez zaangażowanie różnych firm lub usługodawców może się zdarzyć, że przekażemy dane osobowe do przetwarzania. Partnerzy ci działają następnie jako podmioty przetwarzające, z którymi zawieramy umowę, tzw. umowę o przetwarzaniu zleceń (AVV). Najważniejsze, abyś wiedział, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i musi być regulowane przez RODO.

.

Kim są procesory?

.

Jako firma i właściciel strony internetowej jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie dane, które przetwarzamy od użytkownika. Oprócz administratorów danych mogą istnieć również tzw. podmioty przetwarzające. Dotyczy to każdej firmy lub osoby, która przetwarza dane osobowe w naszym imieniu. Dokładniej i zgodnie z definicją GDPR: każda osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w naszym imieniu, jest uważany za podmiot przetwarzający. W związku z tym, podmiotami przetwarzającymi mogą być dostawcy usług, tacy jak dostawcy usług hostingowych lub chmurowych, dostawcy płatności lub newsletterów, lub duże firmy, takie jak na przykład Google lub Microsoft.

.

Dla lepszego zrozumienia terminologii, oto przegląd trzech ról w GDPR:

.

Strona dotknięta (Państwo jako klient lub strona zainteresowana) → Strona odpowiedzialna (my jako firma i klient) → Procesor (dostawca usług, taki jak hosting lub dostawca usług w chmurze)

Treść umowy o przetwarzanie danych

.

Jak wspomniano powyżej, zawarliśmy AVV z naszymi partnerami, którzy pełnią rolę procesorów. Stanowi to przede wszystkim, że podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane podlegające przetwarzaniu wyłącznie zgodnie z GDPR. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej, jednakże w tym kontekście za "formę pisemną" uważa się również zawarcie umowy w formie elektronicznej. Tylko na podstawie umowy będzie miało miejsce przetwarzanie danych osobowych. Umowa musi zawierać następujące elementy:

.
 • Wiązanie nas jako administratora danych
 • .
 • Obowiązki i prawa podmiotu odpowiedzialnego
 • .
 • Kategorie osób, których dane dotyczą
 • .
 • Typ danych osobowych
 • .
 • Typ i cel przetwarzania danych
 • .
 • Przedmiot i czas trwania przetwarzania danych
 • .
 • Miejsce wykonywania przetwarzania danych
 • .

Co więcej, umowa zawiera wszystkie obowiązki podmiotu przetwarzającego. Do najważniejszych obowiązków należą:

.
 • w celu zapewnienia środków bezpieczeństwa danych
 • .
 • podejmuje możliwe środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw osoby, której dane dotyczą
 • .
 • prowadzenie rejestru przetwarzania danych
 • .
 • współpracować z organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych na jego żądanie
 • .
 • do przeprowadzenia analizy ryzyka w odniesieniu do otrzymanych danych osobowych
 • .
 • Podprzetwórcy mogą być zaangażowani tylko za pisemnym upoważnieniem administratora danych
 • .

Na przykład, jak konkretnie wygląda taka AVV można zobaczyć na stronie https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/eu-dsgvo-mustervertrag-auftragsverarbeitung.html. Przykładowa umowa została przedstawiona tutaj.

.

Cookies

. . . . . .
. Podsumowanie cookies.
. 👥 Dotknięci: odwiedzający stronę internetową
. 🤝 Cel: zależy od danego pliku cookie. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia pliki cookie.
📓 Dane przetwarzane: W zależności od zastosowanego ciasteczka. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia plik cookie. 📅 Okres przechowywania: w zależności od danego ciasteczka może wynosić od godzin do lat
. ⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), Art. 6 ust. 1 lit.f DSGVO (uzasadnione interesy)
.

Czym są pliki cookie?

.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie HTTP do przechowywania danych specyficznych dla użytkownika.
. Poniżej wyjaśniamy, czym są pliki cookie i dlaczego są wykorzystywane, abyś mógł lepiej zrozumieć politykę prywatności, która następuje.

Kiedy przeglądasz internet, korzystasz z przeglądarki. Popularne przeglądarki to Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer i Microsoft Edge. Większość stron internetowych przechowuje małe pliki tekstowe w przeglądarce. Pliki te nazywane są ciasteczkami.

Jednej rzeczy nie da się zaprzeczyć: Ciasteczka to naprawdę przydatni mali pomocnicy. Prawie wszystkie strony internetowe wykorzystują pliki cookies. Dokładniej, są to pliki cookie HTTP, ponieważ istnieją również inne pliki cookie dla innych aplikacji. Pliki cookie HTTP to małe pliki, które są przechowywane na Twoim komputerze przez naszą stronę internetową. Te pliki cookies są automatycznie umieszczane w folderze cookies, czyli skutecznie “mózgu” Twojej przeglądarki. Plik cookie składa się z nazwy i wartości. Podczas definiowania pliku cookie należy również określić jeden lub więcej atrybutów.

Cookies przechowują pewne dane o użytkowniku, takie jak język lub osobiste ustawienia strony. Przy ponownym wywołaniu naszej strony, przeglądarka przekazuje informacje "związane z użytkownikiem" z powrotem do naszej strony. Dzięki plikom cookie nasza strona wie, kim jesteś i oferuje Ci ustawienia, do których jesteś przyzwyczajony. W niektórych przeglądarkach każde ciasteczko ma swój własny plik; w innych, takich jak Firefox, wszystkie ciasteczka są przechowywane w jednym pliku.

.

Następująca grafika przedstawia możliwą interakcję pomiędzy przeglądarką internetową, taką jak Chrome, a serwerem internetowym. W tym przypadku przeglądarka internetowa żąda strony internetowej i otrzymuje z powrotem od serwera plik cookie, który przeglądarka wykorzystuje ponownie, gdy tylko zażąda innej strony.

.

Interakcja HTTP Cookie pomiędzy przeglądarką a serwerem internetowym.

Istnieją zarówno pliki cookie pierwszej strony, jak i pliki cookie stron trzecich. Pliki cookie pierwszej strony są tworzone bezpośrednio przez naszą stronę, pliki cookie trzeciej strony są tworzone przez strony partnerskie (np. Google Analytics). Każdy plik cookie należy oceniać indywidualnie, ponieważ każdy plik cookie przechowuje inne dane. Czas wygaśnięcia pliku cookie również waha się od kilku minut do kilku lat. Pliki cookies nie są programami komputerowymi i nie zawierają wirusów, trojanów ani innych "szkodników". Pliki cookie nie mają również dostępu do informacji na komputerze użytkownika.

.

Tak mogą wyglądać dane z ciasteczek, na przykład:

.

Nazwa: _ga
Wartość: GA1.2.1326744211.152112343890-9
Cel: Wyróżnienie odwiedzających stronę internetową
. Data ważności: po 2 latach

.

Przeglądarka powinna być w stanie obsłużyć te minimalne rozmiary:

.
 • Co najmniej 4096 bajtów na plik cookie
 • .
 • Co najmniej 50 ciasteczek na domenę
 • .
 • W sumie co najmniej 3000 ciasteczek
 • .

Jakie są rodzaje plików cookie?

.

Kwestia tego, jakie pliki cookies stosujemy w szczególności zależy od usług, z których korzystamy i jest wyjaśniona w kolejnych punktach polityki prywatności. W tym miejscu chcielibyśmy krótko omówić różne rodzaje ciasteczek HTTP

.

Wyróżnia się 4 rodzaje ciasteczek:

.

Niezbędne pliki cookie
.
Te pliki cookies są niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcji strony internetowej. Na przykład te pliki cookie są potrzebne, gdy użytkownik umieszcza produkt w koszyku, następnie kontynuuje surfowanie na innych stronach i dopiero później przechodzi do kasy. Te pliki cookies nie usuwają koszyka nawet jeśli użytkownik zamknie okno przeglądarki.

Przeznaczenie ciasteczek
.
Te pliki cookie zbierają informacje o zachowaniu użytkownika i o tym, czy użytkownik otrzymuje jakieś komunikaty o błędach. Ponadto, te pliki cookie są również wykorzystywane do pomiaru czasu ładowania i zachowania strony internetowej z różnymi przeglądarkami.

Celem plików cookie jest zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika oraz o tym, czy użytkownik otrzymuje jakieś komunikaty o błędach.

Targeted cookies
.
Te pliki cookie zapewniają lepsze doświadczenie użytkownika. Na przykład przechowywane są wprowadzone lokalizacje, rozmiary czcionek lub dane formularza.

.

Rzeczowe pliki cookie
.
Te pliki cookie nazywane są również plikami cookie ukierunkowanymi. Służą one do dostarczania użytkownikowi indywidualnie dopasowanych reklam. Może to być bardzo wygodne, ale też bardzo denerwujące

.

Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej zazwyczaj pojawia się pytanie, na które z tych rodzajów plików cookie chciałbyś zezwolić. I oczywiście ta decyzja również jest przechowywana w ciasteczku.

.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ciasteczkach i nie boisz się dokumentacji technicznej, polecamy https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6265, czyli dokument Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments o nazwie “HTTP State Management Mechanism”.

.

Cel przetwarzania za pomocą plików cookies

.

Cel ostatecznie zależy od danego pliku cookie. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania ustawiającego pliki cookie

.

Jakie dane są przetwarzane?

.

Książki to mali pomocnicy do wielu różnych zadań. Niestety nie można uogólnić jakie dane są przechowywane w plikach cookies, ale o tym jakie dane są przetwarzane lub przechowywane poinformujemy w poniższej polityce prywatności.

Trwałość przechowywania cookies

.

Okres przechowywania zależy od danego pliku cookie i jest określony poniżej. Niektóre pliki cookies są usuwane po niecałej godzinie, inne mogą pozostać zapisane na komputerze przez kilka lat

.

Możesz też sam wpłynąć na okres przechowywania. W każdej chwili mogą Państwo ręcznie usunąć wszystkie pliki cookie za pośrednictwem swojej przeglądarki (patrz również poniżej “Prawo do sprzeciwu”). Ponadto pliki cookie oparte na zgodzie zostaną usunięte najpóźniej po odwołaniu zgody, przy czym do tego czasu legalność przechowywania pozostaje nienaruszona.

.

Prawo do sprzeciwu – jak mogę usunąć pliki cookies?

.

To Ty decydujesz jak i czy chcesz korzystać z plików cookies. Niezależnie od tego, z jakiej usługi lub strony internetowej pochodzą pliki cookie, zawsze masz możliwość usunięcia, dezaktywacji lub tylko częściowego dopuszczenia plików cookie. Na przykład możesz zablokować pliki cookie stron trzecich, ale zezwolić na wszystkie inne pliki cookie.

.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie pliki cookie zostały zapisane w Twojej przeglądarce, jeśli chcesz zmienić lub usunąć ustawienia plików cookie, możesz to znaleźć w ustawieniach przeglądarki:

.

Chrom: usuwanie, włączanie i zarządzanie plikami cookie w Chrome.

Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi stron internetowych za pomocą Safari.

Firefox: Usuń pliki cookie, aby usunąć dane, które strony internetowe umieściły na Twoim komputerze.

Internet Explorer: delete and manage cookies.

Microsoft Edge: Deleting and managing cookies

Jeśli generalnie nie chcesz plików cookie, możesz ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię, gdy plik cookie ma zostać ustawiony. W ten sposób można zdecydować dla każdego pojedynczego pliku cookie, czy zezwala się na jego użycie, czy nie. Procedura różni się w zależności od przeglądarki. Instrukcji najlepiej szukać w Google używając hasła wyszukiwania "Delete Cookies Chrome" lub “Disable Cookies Chrome” w przypadku przeglądarki Chrome.

.

Rechtsgrundlage

Tak zwane "Wytyczne dotyczące plików cookie" obowiązują od 2009 roku. Stanowią one, że przechowywanie plików cookie wymaga zgody (art. 6 (1) lit. a DSGVO) od użytkownika. Wewnątrz krajów UE wciąż jednak występują bardzo różne reakcje na te dyrektywy. W Austrii natomiast dyrektywa ta została wdrożona w § 96 ust. 3 ustawy o telekomunikacji (TKG). W Niemczech dyrektywa w sprawie plików cookies nie została wdrożona jako prawo krajowe. Zamiast tego transpozycja tej dyrektywy została w dużej mierze dokonana w § 15 ust. 3 ustawy o telemediach (TMG)

.

W przypadku plików cookie, które są absolutnie niezbędne, nawet w przypadku braku zgody, istnieją prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), które w większości przypadków mają charakter ekonomiczny. Chcemy zapewnić odwiedzającym stronę internetową przyjemne doświadczenia użytkownika i w tym celu niektóre pliki cookie są często absolutnie niezbędne.

.

W przypadku stosowania plików cookies, które nie są bezwzględnie konieczne, odbywa się to wyłącznie za Twoją zgodą. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

.

W kolejnych częściach zostaną Państwo poinformowani bardziej szczegółowo o stosowaniu plików cookies, o ile używane oprogramowanie wykorzystuje pliki cookies.

.

Wprowadzenie do webhostingu

. . . . . .
. Podsumowanie hostingu.
. 👥 Dotknięci: odwiedzający stronę internetową
. 🤝 Cel: profesjonalny hosting strony internetowej i zabezpieczenie jej działania
. 📓 Dane przetwarzane: Adres IP, czas wizyty na stronie, używana przeglądarka i inne dane. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć poniżej lub z odpowiedniego dostawcy usług hostingowych używane.
📅 Okres przechowywania: zależy od danego dostawcy, ale zazwyczaj wynosi 2 tygodnie
. ⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit.f DSGVO (uzasadnione interesy)
.

Co to jest hosting?

.

W dzisiejszych czasach, kiedy odwiedzasz strony internetowe, pewne informacje – w tym dane osobowe – są automatycznie tworzone i przechowywane, także na tej stronie. Dane te powinny być przetwarzane jak najoszczędniej i tylko z uzasadnieniem. Przy okazji, przez witrynę rozumiemy całość wszystkich stron internetowych w danej domenie, czyli wszystko od strony startowej (homepage) do ostatniej podstrony (jak ta). Przez domenę rozumiemy np. przykład.de lub sampleexample.com.

.

Kiedy chcesz obejrzeć stronę internetową na komputerze, tablecie lub smartfonie, używasz do tego programu zwanego przeglądarką internetową. Zapewne znasz niektóre przeglądarki internetowe z nazwy: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox i Apple Safari. Mówimy przeglądarka lub w skrócie przeglądarka internetowa.

.

Aby wyświetlić stronę internetową, przeglądarka musi połączyć się z innym komputerem, na którym przechowywany jest kod strony: serwerem internetowym. Prowadzenie serwera internetowego to skomplikowane i kosztowne zadanie, dlatego zazwyczaj zajmują się nim profesjonalni dostawcy. Oferują one hosting stron internetowych, a tym samym zapewniają niezawodne i bezbłędne przechowywanie danych strony internetowej. Cała masa technicznych terminów, ale proszę się nie rozstawać, będzie lepiej!

.

Podczas łączenia się przeglądarki na komputerze (stacjonarnym, laptopie, tablecie lub smartfonie) oraz podczas przesyłania danych do i z serwera internetowego mogą być przetwarzane dane osobowe. Z jednej strony Twój komputer przechowuje dane, z drugiej strony serwer WWW również musi przez jakiś czas przechowywać dane, aby zapewnić prawidłowe działanie.

.

Obraz jest wart tysiąca słów, dlatego poniższa grafika ilustruje interakcję pomiędzy przeglądarką, Internetem i dostawcą usług hostingowych.

.

Przeglądarka i serwer internetowy.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

.

Celami przetwarzania danych są:

.
  .
 1. Profesjonalny hosting strony internetowej i zabezpieczenie jej działania
 2. .
 3. utrzymanie bezpieczeństwa operacyjnego i informatycznego
 4. .
 5. Anonimowa ocena zachowania dostępu w celu ulepszenia naszej oferty oraz, jeśli to konieczne, w celu egzekwowania prawa lub dochodzenia roszczeń
 6. .

Jakie dane są przetwarzane?

.

Nawet podczas gdy odwiedzasz teraz naszą stronę internetową, nasz serwer internetowy, czyli komputer, na którym przechowywana jest ta strona, zazwyczaj automatycznie przechowuje dane takie jak

.
 • pełny adres internetowy (URL) dostępnej strony internetowej
 • .
 • Browser i wersja przeglądarki (np. Chrome 87)
 • .
 • używany system operacyjny (np. Windows 10)
 • .
 • adres (URL) poprzednio odwiedzanej strony (referrer URL) (np. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen/)
 • .
 • nazwa hosta i adres IP urządzenia, z którego uzyskuje się dostęp (np. COMPUTERNAME i 194.23.43.121)
 • data i godzina
 • .
 • w plikach zwanych logami serwera WWW
 • .

Jak długo przechowywane są dane?

.

Z reguły powyższe dane są przechowywane przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie usuwane. Nie przekazujemy tych danych, ale nie możemy wykluczyć, że dane te mogą być przeglądane przez władze w przypadku niezgodnego z prawem postępowania.

.

W skrócie: Twoja wizyta jest rejestrowana przez naszego dostawcę (firmę, która prowadzi naszą stronę na specjalnych komputerach (serwerach)), ale nie udostępniamy Twoich danych bez zgody!

Rechtsgrundlage

Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w kontekście hostingu wynika z art. 6 (1) lit. f DSGVO (ochrona prawnie uzasadnionych interesów), ponieważ korzystanie z profesjonalnego hostingu u dostawcy jest niezbędne, aby zaprezentować firmę w Internecie w sposób bezpieczny i przyjazny dla użytkownika oraz aby móc w razie potrzeby dochodzić z tego tytułu ataków i roszczeń.

.

Co do zasady pomiędzy nami a dostawcą usług hostingowych istnieje umowa o powierzone przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 f. DSGVO, która zapewnia zgodność z ochroną danych i gwarantuje bezpieczeństwo danych.

.

Polityka prywatności zewnętrznego dostawcy usług hostingowych

.

Niżej podajemy dane kontaktowe do naszego zewnętrznego dostawcy usług hostingowych, gdzie oprócz powyższych informacji można dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych:

.

Render
655 5th St APT 19, San Francisco

.

Możesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych przez tego dostawcę w oświadczeniu o ochronie prywatności.

.

Audio & Video Introduction

. . . . . .
. Polityka prywatności audio & wideo Podsumowanie.
. 👥 Osoby, których dane dotyczą: osoby odwiedzające stronę internetową
. 🤝 Cel: Optymalizacja naszego serwisu
. 📓 Dane przetwarzane: Dane takie jak dane kontaktowe, dane o zachowaniu użytkownika, informacje o urządzeniu użytkownika i jego adresie IP mogą być przechowywane
. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć poniżej w odpowiednich tekstach dotyczących ochrony danych.
📅 Okres przechowywania: Dane są z reguły przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu usługi
. ⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy)
.

Co to są elementy audio i wideo?

.

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy elementy audio lub wideo, dzięki czemu można np. oglądać filmy lub słuchać muzyki/podcastów bezpośrednio przez naszą stronę internetową. Treści są dostarczane przez usługodawców. Wszystkie treści są więc również pozyskiwane z odpowiednich serwerów dostawców.

.

To są wbudowane elementy funkcjonalne platform takich jak YouTube, Vimeo czy Spotify. Korzystanie z tych portali jest zazwyczaj bezpłatne, ale można też publikować płatne treści. Za pomocą tych wbudowanych elementów można słuchać lub oglądać odpowiednie treści za pośrednictwem naszej strony internetowej.

W przypadku korzystania z elementów audio lub wideo na naszej stronie internetowej, Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do dostawców usług, przetwarzane i przechowywane.

.

Dlaczego używamy elementów audio & video na naszej stronie?

.

Oczywiście chcemy dostarczać najlepsze doświadczenia na naszej stronie. Mamy też świadomość, że treść nie jest już przekazywana tylko w postaci tekstu i statycznych obrazów. Zamiast podawania linku do filmu, oferujemy formaty audio i wideo bezpośrednio na naszej stronie, które są zabawne lub informacyjne, a najlepiej nawet oba. Dzięki temu ulepszamy nasze usługi i ułatwiamy Ci dostęp do interesujących treści. Tak więc, oprócz naszych tekstów i obrazów, oferujemy również treści wideo i/lub audio.

.

Jakie dane są przechowywane przez elementy audio & video?

.

Kiedy wchodzisz na stronę w naszej witrynie, która ma na przykład osadzone wideo, Twój serwer łączy się z serwerem usługodawcy. W ten sposób przekazywane są również dane od Ciebie do dostawcy zewnętrznego i tam są przechowywane. Niektóre dane są gromadzone i przechowywane niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto u danego dostawcy zewnętrznego. Obejmuje to zazwyczaj adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny i inne ogólne informacje o urządzeniu końcowym. Ponadto większość dostawców zbiera również informacje o Twojej aktywności w sieci. Obejmuje to na przykład czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń (bounce rate), który przycisk kliknąłeś lub za pośrednictwem której strony internetowej korzystasz z serwisu. Wszystkie te informacje są zazwyczaj przechowywane za pomocą plików cookie lub znaczników pikselowych (zwanych również sygnalizatorami internetowymi). Spseudonimizowane dane są zazwyczaj przechowywane w plikach cookies w przeglądarce. Zawsze możesz dowiedzieć się dokładnie, jakie dane są przechowywane i przetwarzane w polityce prywatności danego dostawcy.

.

Czas trwania przetwarzania danych

.

Możesz dowiedzieć się dokładnie, jak długo dane są przechowywane na serwerach dostawców zewnętrznych albo poniżej w tekście dotyczącym ochrony danych danego narzędzia, albo w polityce prywatności dostawcy. Zasadniczo dane osobowe są przetwarzane tylko tak długo, jak jest to absolutnie niezbędne do świadczenia naszych usług lub dostarczania produktów. Z reguły dotyczy to również dostawców zewnętrznych. W większości przypadków można założyć, że pewne dane będą przechowywane na serwerach dostawców zewnętrznych przez kilka lat. Dane mogą być przechowywane przez różną długość czasu specjalnie w plikach cookies. Niektóre pliki cookies są usuwane zaraz po opuszczeniu strony internetowej, inne mogą być przechowywane w przeglądarce przez kilka lat.

Widerspruchsrecht

Masz również prawo i możliwość cofnięcia w dowolnym momencie zgody na korzystanie z plików cookies lub dostawców zewnętrznych. Działa to za pomocą naszego narzędzia do zarządzania plikami cookie lub za pomocą innych funkcji opt-out. Na przykład można również zapobiec gromadzeniu danych za pomocą plików cookie poprzez zarządzanie, dezaktywację lub usunięcie plików cookie w przeglądarce. Zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu odwołania pozostaje nienaruszona.

.

Ponieważ zintegrowane funkcje audio i wideo na naszej stronie zazwyczaj również wykorzystują pliki cookie, powinieneś również zapoznać się z naszą ogólną polityką prywatności dotyczącą plików cookie. Więcej informacji na temat przetwarzania i przechowywania danych można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych oferentów zewnętrznych.

Podstawy prawne.

Jeśli wyraziłeś zgodę, aby dane od Ciebie mogły być przetwarzane i przechowywane przez osadzone elementy audio i wideo, zgoda ta jest uważana za podstawę prawną przetwarzania danych (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo Twoje dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w szybkiej i dobrej komunikacji z Tobą lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Niemniej jednak zintegrowane elementy audio i wideo wykorzystujemy tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

Polityka prywatności YouTube

. . . . . .
. Podsumowanie polityki prywatności YouTube.
. 👥 Osoby, których dane dotyczą: osoby odwiedzające stronę internetową
. 🤝 Cel: Optymalizacja naszego serwisu
. 📓 Dane przetwarzane: Dane takie jak dane kontaktowe, dane o zachowaniu użytkownika, informacje o urządzeniu użytkownika i jego adresie IP mogą być przechowywane
. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w niniejszej polityce prywatności.
📅 Okres przechowywania: Dane są z reguły przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu usługi
. ⚖️ Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda), Art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (uzasadnione interesy)
.

Czym jest YouTube?

.

Mamy wbudowane w naszą stronę filmy z YouTube. Dzięki temu możemy prezentować ciekawe filmy bezpośrednio na naszej stronie. YouTube to portal wideo, który od 2006 roku jest spółką zależną Google. Portal wideo jest prowadzony przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Kiedy wywołują Państwo stronę w naszej witrynie, która ma osadzony film z YouTube, Państwa przeglądarka automatycznie łączy się z serwerami YouTube lub Google. W procesie tym przesyłane są różne dane (w zależności od ustawień). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialny za wszelkie przetwarzanie danych w obszarze europejskim.

.

W dalszej części artykułu chcielibyśmy bardziej szczegółowo wyjaśnić, jakie dane są przetwarzane, dlaczego zintegrowaliśmy filmy z YouTube i jak można zarządzać lub usunąć swoje dane.

.

Na YouTube użytkownicy mogą bezpłatnie oglądać, oceniać, komentować i samodzielnie przesyłać filmy. W ciągu ostatnich kilku lat YouTube stał się jednym z najważniejszych kanałów social media na świecie. Abyśmy mogli wyświetlać filmy na naszej stronie, YouTube dostarcza fragment kodu, który zamieściliśmy na naszej stronie.

.

Dlaczego używamy filmów z YouTube na naszej stronie?

.

YouTube to platforma wideo z największą liczbą odwiedzających i najlepszym contentem. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu jak najlepsze wrażenia z użytkowania naszej strony internetowej. No i oczywiście nie obejdzie się bez ciekawych filmików. Za pomocą naszych wbudowanych filmów wideo, oprócz naszych tekstów i obrazów, dostarczamy Państwu dalsze pomocne treści. Dodatkowo osadzone filmy ułatwiają znalezienie naszej strony w wyszukiwarce Google. Ponadto, gdy uruchamiamy reklamy poprzez Google Ads, Google - dzięki zbieranym przez siebie danym - może naprawdę pokazywać te reklamy tylko osobom, które są zainteresowane tym, co mamy do zaoferowania.

.

Jakie dane przechowuje YouTube?

.

Jak tylko odwiedzisz jedną z naszych stron, która ma osadzony film YouTube, YouTube ustawia co najmniej jeden plik cookie, który przechowuje Twój adres IP i nasz adres URL. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, YouTube może zazwyczaj przypisać Państwa interakcje na naszej stronie internetowej do Państwa profilu za pomocą plików cookie. Obejmuje to dane takie jak czas trwania sesji, współczynnik odrzuceń (bounce rate), przybliżona lokalizacja, informacje techniczne takie jak typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu lub dostawca usług internetowych. Inne dane mogą obejmować dane kontaktowe, wszelkie oceny, udostępnianie treści za pośrednictwem mediów społecznościowych lub dodawanie do ulubionych na YouTube.

.

Jeśli nie jesteś zalogowany na koncie Google lub koncie YouTube, Google przechowuje dane z unikatowym identyfikatorem powiązanym z Twoim urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją. Na przykład, preferowane ustawienie języka zostaje zachowane. Ale wiele danych o interakcjach nie może być przechowywanych, ponieważ mniej plików cookie jest ustawionych.

.

W poniższym zestawieniu pokazujemy ciasteczka, które zostały ustawione w teście w przeglądarce. Z jednej strony pokazujemy pliki cookies, które są ustawiane bez zalogowanego konta na YouTube. Z drugiej strony pokazujemy pliki cookies, które są ustawione przy zalogowanym koncie. Lista nie może twierdzić, że jest kompletna, ponieważ dane użytkowników zawsze zależą od interakcji na YouTube.

.

Nazwa: YSC
Value: b9-CV6ojI5Y112343890-1
. Cel: Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator w celu przechowywania statystyk oglądanych filmów.
Data ważności: po zakończeniu sesji

.

Nazwa: PREF
Wartość: f1=50000000
Cel: Ten plik cookie rejestruje również Twój unikalny identyfikator. Google uzyskuje statystyki o tym, jak korzystasz z filmów z YouTube na naszej stronie internetowej poprzez PREF.
Data ważności: po 8 miesiącach

.

Nazwa: GPS
Wartość: 1
. Cel: Ten plik cookie rejestruje Twój unikalny identyfikator na urządzeniach mobilnych w celu śledzenia lokalizacji GPS.
Data ważności: po 30 minutach

.

Nazwa: VISITOR_INFO1_LIVE
Value: 95Chz8bagyU
. Cel: Ten plik cookie próbuje oszacować przepustowość łącza użytkownika na naszych stronach internetowych (z osadzonym wideo z YouTube).
Data ważności: po 8 miesiącach

.

Inne pliki cookie ustawione, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube:

.

Nazwa: APISID
Wert: zILlvClZSkqGsSwI/AU1aZI6HY7112343890-
Cel: Ten plik cookie służy do tworzenia profilu o zainteresowaniach użytkownika. Dane te są wykorzystywane do spersonalizowanych reklam. Data ważności: po 2 latach

.

Nazwa: ZGODA
Wartość: TAK+AT.pl+20150628-20-0
Cel: Plik cookie przechowuje status zgody użytkownika na korzystanie z różnych usług Google. CONSENT jest również wykorzystywany w celach bezpieczeństwa do weryfikacji użytkowników i ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanym atakiem.
. Data ważności: po 19 latach

.

Nazwa: HSID
Value: AcRwpgUik9Dveht0I
. Cel: Ten plik cookie służy do tworzenia profilu o zainteresowaniach użytkownika. Dane te pomagają w wyświetlaniu spersonalizowanych reklam.
. Data ważności: po 2 latach

.

Nazwa: LOGIN_INFO
Wartość: AFmmF2swRQIhALl6aL...
Cel: Ten plik cookie przechowuje informacje o danych do logowania.
Data ważności: po 2 latach

.

Nazwa: SAPISID
Value: 7oaPxoG-pZsJuuF5/AnUdDUIsJ9iJz2vdM
. Cel: Ten plik cookie działa poprzez unikalną identyfikację Twojej przeglądarki i urządzenia. Służy do tworzenia profilu o zainteresowaniach użytkownika.
. Data ważności: po 2 latach

.

Nazwa: SID
Wartość: oQfNKjAsI112343890-
. Cel: Ten plik cookie przechowuje identyfikator konta Google i czas ostatniego logowania w postaci cyfrowo podpisanej i zaszyfrowanej.
Data ważności: po 2 latach

.

Nazwa: SIDCC
Value: AN0-TYuqub2JOcDTyL
. Cel: Ten plik cookie przechowuje informacje o tym, jak korzystasz ze strony internetowej i jakie reklamy mogłeś zobaczyć przed odwiedzeniem naszej strony.
Data ważności: po 3 miesiącach

.

Jak długo i gdzie będą przechowywane dane?

.

Dane, które YouTube otrzymuje od Ciebie i przetwarza, są przechowywane na serwerach Google. Większość z tych serwerów znajduje się w Ameryce. Na stronie https://www.google.com/about/datacenters/locations/?hl=de można zobaczyć dokładnie, gdzie znajdują się centra danych Google. Twoje dane są rozrzucone po serwerach. Oznacza to, że dane mogą być szybciej dostępne i są lepiej chronione przed manipulacją.

Google przechowuje zebrane dane przez różną długość czasu. Niektóre dane możesz usunąć w każdej chwili, inne są automatycznie usuwane po określonym czasie, a jeszcze inne są przechowywane przez Google przez dłuższy czas. Niektóre dane (np. pozycje z "Mojej aktywności", zdjęcia lub dokumenty, produkty) zapisane na koncie Google pozostaną zapisane do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Nawet jeśli nie jesteś zalogowany na konto Google, możesz usunąć niektóre dane związane z urządzeniem, przeglądarką lub aplikacją.

.

Jak mogę usunąć swoje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

.

Podstawowo można usunąć dane z konta Google ręcznie. Dzięki wprowadzonej w 2019 roku funkcji automatycznego usuwania danych dotyczących lokalizacji i aktywności, informacje będą przechowywane przez 3 lub 18 miesięcy w zależności od decyzji użytkownika – a następnie usuwane.

.

Bez względu na to, czy masz konto Google, czy nie, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby usunąć lub wyłączyć pliki cookie z Google. W zależności od tego, z jakiej przeglądarki korzystasz, działa to w różny sposób. W sekcji "Cookies" znajdują się odpowiednie linki do odpowiednich instrukcji najpopularniejszych przeglądarek.

.

Jeśli generalnie nie chcesz plików cookie, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zawsze informowała Cię o tym, kiedy plik cookie ma zostać ustawiony. W ten sposób możesz zdecydować dla każdego pojedynczego pliku cookie, czy zezwolić na to, czy nie.

Rechtsgrundlage

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych na Państwa temat przez wbudowane elementy YouTube, zgoda ta jest uznawana za podstawę prawną przetwarzania danych (Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zasadniczo Twoje dane będą również przechowywane i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) w szybkiej i dobrej komunikacji z Tobą lub innymi klientami i partnerami biznesowymi. Niemniej jednak korzystamy z wbudowanych elementów YouTube tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę. YouTube ustawia również pliki cookie w przeglądarce użytkownika w celu przechowywania danych. Dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z naszym tekstem o ochronie prywatności w zakresie plików cookies oraz obejrzenie polityki prywatności lub polityki cookies danego usługodawcy.

.

YouTube przetwarza dane również m.in. w USA. Zwracamy uwagę, że zgodnie z opinią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w zakresie przekazywania danych do USA. Może to być związane z różnymi zagrożeniami dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

.

Jako podstawę przetwarzania danych z odbiorcami znajdującymi się w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych, YouTube stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE (= art. 46. ust. 2 i 3 DSGVO). Klauzule te zobowiązują YouTube do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te wynikają z decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i klauzule można znaleźć między innymi tutaj: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Ponieważ YouTube jest spółką zależną od Google, istnieje wspólna polityka prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzane są Twoje dane, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności w https://policies.google.com/privacy?hl=de..

Objaśnienie używanych terminów

.

Zawsze staramy się, aby nasza polityka prywatności była jak najbardziej przejrzysta i zrozumiała. Jednak, zwłaszcza w przypadku tematów technicznych i prawnych, nie zawsze jest to łatwe. Często zasadne jest używanie terminów prawnych (jak np. dane osobowe) lub pewnych terminów technicznych (jak np. pliki cookies, adres IP). Nie chcemy jednak używać ich bez wyjaśnienia. Poniżej znajduje się alfabetyczna lista ważnych terminów, które być może nie zostały wystarczająco uwzględnione w poprzednim oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli te terminy zostały zaczerpnięte z GDPR i są definicjami, będziemy tu również przytaczać teksty GDPR i dodawać własne wyjaśnienia tam, gdzie to konieczne.

.

contract-processor

.

Definicja pojęć na podstawie art. 4 GDPR.

Do celów niniejszego rozporządzenia termin ten oznacza:

.
.

. "podmiot przetwarzający"osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;.

.

Wyjaśnienie: Jako firma i właściciel strony internetowej jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie dane, które od Ciebie przetwarzamy. Oprócz administratorów danych mogą istnieć również tzw. podmioty przetwarzające. Dotyczy to każdej firmy lub osoby, która przetwarza dane osobowe w naszym imieniu. W związku z tym, oprócz dostawców usług takich jak doradcy podatkowi, podmiotami przetwarzającymi mogą być również dostawcy usług hostingowych lub chmurowych, dostawcy płatności lub newsletterów czy duże firmy takie jak Google czy Microsoft.

.

Zgoda

.

Określenie terminów na podstawie art. 4 GDPR.

Do celów niniejszego rozporządzenia termin ten oznacza:

.
.

. "zgoda" osoby, której dane dotyczą, oznacza każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie jej woli w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, za pomocą którego osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;.

.

Wyjaśnienie: W witrynach internetowych taka zgoda jest zwykle udzielana za pomocą narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie. Pewnie znasz to. Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej użytkownik jest zwykle pytany za pomocą banera, czy zgadza się lub wyraża zgodę na przetwarzanie danych. W większości przypadków mogą Państwo również dokonać indywidualnych ustawień i w ten sposób samodzielnie zdecydować, na jakie przetwarzanie danych zezwalają Państwo, a na jakie nie. Jeśli nie wyrazisz zgody, żadne Twoje dane osobowe nie mogą być przetwarzane. Co do zasady, zgoda może być oczywiście wyrażona również w formie pisemnej, czyli nie za pośrednictwem narzędzia.

.

Dane osobowe

.

Definicja pojęć na podstawie art. 4 GDPR.

Do celów niniejszego rozporządzenia termin ten oznacza:

.
.

"dane osobowe". . wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej "osoba, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej;.

.

Wyjaśnienie: Tak więc dane osobowe to wszelkie dane, które mogą zidentyfikować Cię jako osobę fizyczną. Są to zazwyczaj dane takie jak:

.
 • Name
 • Adresse
 • E-Mail-Adresse
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Data urodzenia
 • .
 • Numery identyfikacyjne, takie jak krajowy numer ubezpieczenia, numer identyfikacji podatkowej, numer dowodu osobistego lub numer maturalny
 • .
 • Dane bankowe, takie jak numer konta, informacje kredytowe, salda na koncie i inne
 • .

Według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) Twój adres IP to również dane osobowe. Eksperci IT mogą wykorzystać adres IP, aby przynajmniej określić przybliżoną lokalizację urządzenia, a następnie Ciebie jako właściciela połączenia. Dlatego przechowywanie adresu IP również wymaga podstawy prawnej w rozumieniu GDPR. Istnieją również tzw. "specjalne kategorie" danych osobowych, które również wymagają szczególnej ochrony. Należą do nich:

.
 • pochodzenie rasowe i etniczne
 • .
 • poglądy polityczne
 • .
 • religijne lub ideologiczne przekonania
 • .
 • przynależność do związku zawodowego
 • .
 • dane genetyczne, takie jak dane pobrane z próbek krwi lub śliny
 • .
 • dane biometryczne (czyli informacje o cechach psychicznych, fizycznych lub behawioralnych, które mogą zidentyfikować osobę)
  . Dane dotyczące zdrowia
 • Dane dotyczące orientacji seksualnej lub życia seksualnego
 • .

Profiling

.

Definicja pojęć na podstawie art. 4 GDPR.

Do celów niniejszego rozporządzenia termin ten oznacza:

.
.

. "profilowanie" oznacza jakiekolwiek zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji;.

.

Wyjaśnienie: Profilowanie polega na zbieraniu różnych informacji o danej osobie, aby dowiedzieć się o niej więcej. W sektorze internetowym profilowanie jest często wykorzystywane do celów reklamowych lub do sprawdzania zdolności kredytowej. Programy do analizy stron internetowych lub reklam, na przykład zbierają dane o Twoim zachowaniu i zainteresowaniach na stronie internetowej. Dzięki temu powstaje specjalny profil użytkownika, który może być wykorzystany do kierowania reklam do konkretnej grupy.

 

Promotory są często wykorzystywane w branży internetowej.

 

.

responsible

Definicja terminów zgodnie z art. 4 GDPR.

Do celów niniejszego rozporządzenia termin ten oznacza:

.
.

. "administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego;.

.

Wyjaśnienie: W naszym przypadku jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych i w konsekwencji “administratorem danych”. Jeśli przekazujemy zebrane dane do przetwarzania innym usługodawcom, są oni “podmiotami przetwarzającymi”. W tym celu należy podpisać “umowę o realizację zamówienia (AVV)”.

.

 

.

Wszystkie teksty są chronione prawem autorskim.

.

Źródło: Utworzono przy użyciu Generator ochrony danych by AdSimple

.